Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Старши експерт
Враца
длъжност на пълно работно време

Старши експерт

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА процедура за подбор за длъжността „Старши експерт” в отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“, Общинска администрация Враца.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление от кандидата (свободен текст);
- Автобиография – европейски формат;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от трудова/ служебна книжка;
- Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация.

Начин на провеждане на подбора:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
- Интервю.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, в „Център за административно обслужване” гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 27.09.2019 г.
Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка.

Допускане до участие:
- До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в минимални изисквания към кандидатите.
- Допуснатите кандидати ще се уведомят писмено, за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, а на недопуснатите кандидати писмено ще се съобщят съображенията за отказа, чрез публикуване на съобщения на официалния сайт на Община Враца.

Интервю:
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления:
- познания върху нормативната база, касаеща длъжността;
- аналитична компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност.
На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на всеки от допуснатите кандидати въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта.
- Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
- Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).

Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на подбора е официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg.

Отговорности

Участва при провеждането на политиката на Община Враца в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и ползването на строежите по предназначение. Допринася за спазване на законовите и нормативни разпоредби в административно-териториалното обслужване на фирми и граждани в Община Враца.

Длъжностната характеристика е на разположение в стая № 16 в сградата на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Минимални изисквания към кандидатите:
- Да са дееспособни физически лица;
- Да са български граждани;
- Да имат висше образование, образователна степен - бакалавър, с предпочитано професионално направление на висшето образование – архитектура, строителство и геодезия;
- Професионален опит- една година.

Ние Ви предлагаме

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 600.00 лв. до 1150.00 лв.
Careerdays.bg