Оператор, въвеждане на данни
Благоевград
длъжност на непълно работно време

Оператор, въвеждане на данни

Благоевград длъжност на непълно работно време

За нас

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „Utest IT“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България:
Търсим да назначим на трудов договор на непълен работен ден (4-часова заетост на ден) ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Отговорности

- Ще извършва дейности по въвеждане на резултати от провеждани UX тестове;
- Ще спазва правилата за безопасна работа и въведените инструкции за работа при максимална ресурсна ефективност и екологосъобразно поведение в компанията.

Изисквания и необходими умения

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 4132-1001 "Оператор, въвеждане на данни"

Изисквания и компетентности:
- Образование, сходно на позицията и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на обявената по проекта позиция;
- Много добри организационни умения;
- Инициативност и умение за приоритизация на задачи.

Ние Ви предлагаме

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда. Място на изпълнение: гр. Благоевград. Срок на изпълнение 12 календарни месеца (6 месеца за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ и 6 месеца след приключване на проекта при запазване на условията - длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение и др.). По обявата могат да кандидатстват и лица с трайни увреждания.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 "Насърчаване на предприемачеството" и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г.
Careerdays.bg